ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 21 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา