ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร จ.ตรัง

รายละเอียด

โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16ร่วมกับนายสมหมาย ธรรมกิจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันเวลา 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง