ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธว. ประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด

รายละเอียด

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด โดยมี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนและงบประมาณทั้งระบบ ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค รวมทั้งปรับปรุงการจัดแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ให้มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันเวลา 18 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16