ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง นายชิดชัย ชุมสุด หัวหน้าศูนย์ศพก. อำเภอนาโยง เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 5 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง