ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 8 มิถุนายน 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง