ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร จำนวน 500 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 13 ตำบลปันเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี เกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” แจกแผ่นพับ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 7 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 13 ตำบลปันเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง