ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม จัดสถานีการเรียนรู้ และการให้บริการทางการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิเกา จำนวน 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสิเกา (ศูนย์เครือข่าย) บ้านเกษตรกรต้นแบบนายเกษม เกลือมีผล หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเอนกชัย โชคพิชิต หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการ จัดสถานีการเรียนรู้ สาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด แจกแผ่นพับให้ความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาเรื่องน้ำ

วันเวลา 7 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสิเกา (ศูนย์เครือข่าย) บ้านเกษตรกรต้นแบบนายเกษม เกลือมีผล หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง