ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศไทย รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และราชวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนา รวมถึงการเชิดชูเกียรติแก่ชาวนา อีกทั้งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานชลประทาน พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 5 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง