ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุพรชัย ปรีชา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายประยูร ภู่งาม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายอามาน แวมะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายพงศ์เทพ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสตูล และเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานพร้อมผู้ร่วมสังเกตการณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยโครงการชลประทานสตูล มีการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการสำรวจความต้องการของประชาชนทุกโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายดุสน กม.6+500 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล.

วันเวลา 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายดุสน กม.6+500 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล.