ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ Kick Off

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วยนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรที่ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลอง 2L-3L-MC ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ 1) เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ 2) เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 3) เพื่อสร้างความตระหนัก รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันเวลา 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลอง 2L-3L-MC ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา