ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดKick offโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวันชัย รอดเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด และเกษตรกรผู้ใช้น้ำโครงการชลประทานพร้อมผู้ร่วมสังเกตการณ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด มีการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการสำรวจความต้องการของประชาชนทุกโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง