ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธาน Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเริ่มเดินหน้าตามแผนปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 16 ภายหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap ครบถ้วนทั้ง 4 เวที ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง โดยมี นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหรและคลองหอยโข่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ได้ให้หน่วยงานในสังกัด ที่มีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ในความรับผิดชอบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบ โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส โดยมีการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” และการพัฒนาพื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “รู้กลไกการบริหารราชการ” เพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การพัฒนารายได้ในทุกชุมชนและส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ 4 จังหวัด อย่างยั่งยืน

วันเวลา 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหรและคลองหอยโข่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา