ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 25 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง