ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 8 (บ้านทุ่งโต๊ะยะ) ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดเพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง

วันเวลา 24 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 8 (บ้านทุ่งโต๊ะยะ) ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง