ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วย นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 นายภัคธร เซ่งง่าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดตรัง ดังนี้
- เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลอ่าวตง ตามนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.) บริเวณตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการ 9101 และพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.) ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- จัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนห้วยยอด บริเวณแก้มลิงบ้านห้วยยอด และสระน้ำโรงเรียนห้วยยอด เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียน
- จัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียน
- ขุดลอกลำน้ำหารยางเอน (ปรังปรุงเป็นระบบแก้มลิง) หมู่ที่ 6 ช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร บริเวณตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- ขยายสระเก็บน้ำเดิม หมู่ที่ 4 บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันเวลา 22 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ จังหวัดตรัง