ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 นายประกอบ ยนต์อยู่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดตรัง ดังนี้
- ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 12 แก้มลิง และฝาย หมู่ 7 ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 11 อาคารอัดน้ำ หมู่ 13 ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 15 แก้มลิง หมู่ 6 อาคารอัดน้ำพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ 9 อาคารอัดน้ำพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ 4 ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 2 เพื่อสนับสนุนศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตามนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืน
- ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L - LMC ฝายคลองนางน้อย ตามนโยบายสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) บ้านเลขที่ 83 หมู่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำภอนาโยง จังหวัดตรัง
- จัดหาน้ำให้แปลงใหญ่ข้าวเครือข่ายชาวนา สหกรณ์เกษตรนาโยง ตามนโยบายสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บริเวณ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
- การขอความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) หมู่ 4 บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านยางขาคีม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันเวลา 21 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ จังหวัดตรัง