ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ส่งมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง แมงลัก และมะเขือเทศสีดา) ตามโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในตำบลนาโยง จำนวน 43 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 17 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง