ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทย วิถีพอเพียง” ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 114 คน และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 83 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 10 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา