ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายปริญญา แม่นปืน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพัทลุง นำกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำนาน จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับสำนักงานชลประทาน เข้ารับการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ ริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ในการนี้ นายศรีนอง อัญชลี ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำนาน และสมาชิก ได้นำเสนอผลงานด้วยกระดาษฟลิบชาร์ต และวีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประกวดสถาบันเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2562 กรมชลประทาน

วันเวลา 9 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ โรงแรมเดอะ ริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี