ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับ

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลพืชเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัด การวิเคราะห์แนวโน้มสินค้าทางการเกษตร การคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นพร้อมช่องทางการติดต่อซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ผลการดำเนินงาน การเสริมต่อโครงการตามนโยบายแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานของ CoO และ OT และผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 7 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา