ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้่นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายไกรวุฒิ องคะลอย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ กับ นางสาวเกวลี อรรถสมุทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่สนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำ ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่สนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีแหล่งน้ำใดบ้างที่จะสามารถใช้ในการบริโภคได้

วันเวลา 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง