ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “ วิถีไทยวิถีพอเพียง ” ณ สำนักสงฆ์ลำย๊ะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 4 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักสงฆ์ลำย๊ะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา