ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561จังหวัดพัทลุง โดยมีส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และสาธิตการประดิษฐ์ระบบหยดน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 3 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง