ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในส่วนของโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยเตย ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ และนายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังสรุปการบรรยายโครงการดังกล่าว 
จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้นแบบ ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยได้แนะนำแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำ และการเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

วันเวลา 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยเตย ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง