ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ส่งมอบโครงการประตูระบายน้ำคลองปากพะเนียด

รายละเอียด

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่งมอบโครงการเพื่อถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายมานพ ลิ้มทองใบ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายประทุม เสียงหวาน หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน นายยุทธนา แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม นายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และนายมงคล โชโต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกันส่งมอบโครงการประตูระบายน้ำคลองปากพะเนียด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยมีนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน รับมอบโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง