ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระโนด - กระแสสินธุ์

รายละเอียด

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินโดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และได้เชิญหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายช่างกล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่ กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 26 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา