ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำ ค่าความเค็ม การใช้น้ำอย่างประหยัด และการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

วันเวลา 26 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา