ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561 ให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันเวลา 25 เมษายน 2561

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา