ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ตรวจประเมินฝ่ายส่งน้ำ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ ชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีนายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายไพโรจน์ แซ่ด่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปพน รักษ์ศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2-5 และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสงขลา เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้ โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 25 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา