ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมและฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีประชาคมและฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 75 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ในการนี้ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งการวางระบบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกในโครงการดังกล่าว

วันเวลา 20เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา