ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ ชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีนายจักรรัฐ รัตนโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยนายสงกรานต์ หนูฤทธิ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และได้เชิญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้ โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 19 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง