ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ท่าเชียด

รายละเอียด

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ ชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีนายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวันชัย รอดเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 19 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง