ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 19 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา“วิถีไทยวิถีพอเพียง”ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 19 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขล