ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 18 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา