ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สตูล

รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ ชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีนายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายอามาน แวมะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และได้เชิญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 3 รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสตูล เข้ารับฟังการประเมินในครั้งนี้ โดยบรรยายสรุปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนด ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันเวลา 18 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล