ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ในเขตพื้นที่ชุมชน ต้นมะพร้าวสูง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 5 เมษายน 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ชุมชน ต้นมะพร้าวสูง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา