ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง วันที่ 30 มกราคม 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันเวลา 30 มกราคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง