ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ นายไชยา โจ้งจาบ ณ บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ และนางหนูใจ ขวัญนิมิตร ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เกษตรกร

วันเวลา 3 เมษายน 2561

สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง