ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง ร่วมพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 โดยมีเกษตรในความรับผิดชอบของ โครงการชลประทานตรัง จำนวน 43 ราย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จำนวน 16 ราย และการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตรัง จำนวน 10 ราย รวมเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 69 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 3 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง