ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 2 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง