ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)

รายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนัก/กองที่ได้รับงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสั่งการ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 2 เมษายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16