ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 1 เมษายน 2561 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสามัคคี ระหว่างส่วนราชการในวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดแบ่งหน่วยงานเป็นกลุ่มสี ทั้งหมด 8 กลุ่มสี ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สีน้ำเงิน กระทรวงมหาดไทย กลุ่มที่ 2 สีเลือดหมู กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มที่ 3 สีชมพู กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 4 สีฟ้า กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มที่ 5 สีเขียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 สีส้ม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรมสำนักพระพุทธศาสนา กลุ่มที่ 7 สีม่วง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มที่ 8 สีขาว กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเวลา 1 เมษายน 2561

สถานที่ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา