ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 101 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 29 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา