ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคัดเลือก Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการน้ำ และ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับสำนักงานชลประทาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทั้งหมด 93 คน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านตำนาน โครงการชลประทานพัทลุง, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสงขลา, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายคลองดุสน โครงการชลประทานสตูล, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานนาหม่อมร่วมใจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตะเครียะ-ควนชะลิกรวมใจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยใช้หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันตามนโยบายของกรมชลประทาน เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืน

วันเวลา 28 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16