ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน จ.สงขลา

รายละเอียด

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายมงคล โชโต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และนายอรรถพร พานิชกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะก่อนก่อสร้าง) โครงการอาคารบังคับน้ำวัดบางทีง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีนายเวียง จันทฤทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง นายกำชัย แสลิม กำนัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการเข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาน้ำใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่โครงการอาคารบังคับน้ำวัดบางทีง เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร พ.ศ. 2548 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางทีง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 26 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางทีง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา