ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 27 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอรรถพร พานิชกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 73 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนิน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 27 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา