ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกับนางศรีรัตน์ กาญจนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยกำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้ำของประชาชนในเขตตำบลนาท่ามเหนือ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในการป้องกัน บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง อีกทั้งสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมการเกษตร ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในการเปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

วันเวลา 26 มีนาคม 2561

สถานที่ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง