ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายภานุวัตร ชูทอง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ วัดบาโหย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 43 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 23 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ วัดบาโหย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา