ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายมงคล โชโต นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อน การพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 23 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา