ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกการบริหาร ณ มัสยิดบ้านหัวช้าง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 22 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ มัสยิดบ้านหัวช้าง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง